Sikkerhedskonsulenterne – Vi Samarbejder Om Sikkerhed

Sikkerhedskonsulenterne har fokus på at skabe sikkerhed, udvikling og trivsel for de allermest udsatte børn og familier. Vi hjælper familier med at skabe positive og holdbare forandringer til gavn for børnene. Vi ønsker at styrke relevante voksnes samarbejde omkring børnenes sikkerhed, udvikling og trivsel.

Sikkerhedskonsulenterne

Vi Samarbejder Om Sikkerhed

Vi kalder vores metode Samarbejde Om Sikkerhed (SOS) og har anvendt den i en række kommuner og familier. På den baggrund har vi mange gode erfaringer, vi kan bringe i anvendelse ved et samarbejde.

Vores primære fokusområde er børn der vokser op i familier, hvor deres trivsel, udvikling og sikkerhed er truet, medmindre der hurtigt sker en forandring i familien.

Her på vores websted kan du læse mere om vores arbejde med familier, læreprocesser, kompetenceudvikling og implementering. Du er selvfølgelig også velkommen til at ringe og få en snak om hvordan et samarbejde kan se ud.

Charlotte Thykier

charlotte@vibits.dk
Tlf: +45 31 32 34 15

Michael Petersen

michael@sikkerhedskonsulenterne.dk
Tlf: 2098 9417

Sikkerhedskonsulenterne tilbyder:

 • Løsningsfokuseret familie behandling
 • Marte Meo som en del af familie behandlingen.
 • Sikkerhedsplaner i familier med anbringelsestruede børn.
 • Børnefaglige undersøgelser med udgangspunkt i Samarbejde Om Sikkerhed.
 • Kurser og træning i at inddrage og arbejde med netværk.
 • Kurser og træning i børnesamtaler og forklaringer til børn.
 • Kurser og træning i Løsningsfokuseret metode.
 • Uddannelse til Marte Meo terapeut (Læs Mere)
 • Uddannelse og træning i Samarbejde Om Sikkerhed (SOS), som værktøj på området for udsatte børn.
 • Uddannelse og træning af særlige Sikkerhedsplansteams med fokus på at skabe sikkerhed i familier med anbringelsestruede børn.
 • Hjælp til implementering af metoderne i organisationen.

Information om Samarbejdet med Sikkerhedskonsulenterne i Sikkerhedsplaner:

Sikkerhedsplaner Samarbejde Om Sikkerhed
Sikkerhedsplaner er en lovende praksis, som har vist sig at være særligt anvendelig i sager, hvor barnet er i risiko for alvorlige overgreb, vold, misbrug eller groft omsorgssvigt. Læs mere
I sikkerhedsplanlægning er formålet, at give familierne mulighed for at mestre deres situation på en måde, som er sikker for barnet.  Læs mere

Metoden i familier:

Vi arbejder med inddragelse af privat netværk og de betydningsfulde voksne, som er en del af barnets hverdagsliv. Sammen med de betydningsfulde voksne i barnets liv, hjælper vi med at skabe forandring og sikkerhed for barnet.

Vi sætter altid barnet i centrum og finder det vigtigt, både at lytte til barnets perspektiv og give barnet en forklaring på de oplevelser, som har betydning for vores tilstedeværelse i familien.

Vi arbejder som oftest i familier, hvor kommunen har mistanke om, der bliver begået vold mod børn, overgreb mod børn eller barnet udsættes for groft omsorgssvigt. Gennem en involverende og inddragende proces, forsøger vi at ændre dynamikkerne i familien. Vi afdækker om der kan skabes sikkerhed, udvikling og trivsel for barnet/børnene i familien.

I en stor del af de familier vi arbejder med er kommunen og familien er uenige i, om episoden har fundet sted. Eller er uenige i bekymringen og alvorsgraden. Her hjælper vi parterne med at få er fælles billede af målet og skabe fremtidig sikkerhed for børnene. Det styrker for det meste samarbejdet mellem kommune og familie.

Voksne skal blive langt bedre til at inddrage børnene og give dem nogle ordentlige forklaringer på voldsomme hændelser i deres liv. Læs mere
Marte Meo og Sikkerhedsplansarbejde
Marte Meo anvendes i familier hvor der f.eks. skal skabes sikkerhed for at barnet ikke bliver udsat for vold. Her er Marte Meo meget anvendeligt. Læs mere

Metoden i Organisationer:

Implementering af Samarbejde Om Sikkerhed
Hvordan en vellykket implementering af Samarbejde Om Sikkerhed, kan se ud i organisationer.
Samarbejde Om Sikkerhed
Skala workshoppen kan bidrage til at styrke teamets fokus på analyse i implementeringen af Samarbejde Om Sikkerhed.
Sikkerhedsplaner Samarbejde Om Sikkerhed
Metodeværkstedet tilbyder medarbejderne løbende praksisnær metodetræning og metodesupervision.

Evalueringer:

Sikkerhedskonsulenterne har samarbejdet med forsvarets Veterancenter om uddannelse i LØFT, herunder den løsningsfokuserede samtale, udarbejdelse af netværkscirkel, netværksmøder og sikkerhedsplan.

I Evalueringsrapport 2: Rehabilitering af de mest udsatte veteraner, beskrives indsaten som følger. “Målet er, at familierne gennem inddragelse og opbygning af netværk
oplever en aflastning og støttes i deres egne ressourcer til at blive mere selvbærende ift.
det offentlige system. Siden efteråret 2017 er 36 rådgivere og 7 brobyggere blevet undervist i LØFT med fokus på det netværksbaserede arbejde. Der blev i 2019 afholdt 7 netværksmøder med veteraner og deres pårørende. Brobyggerne arbejder forsat med at udbrede metoden og udbygge kompetencerne i Veterancentret, blandt andet gennem lokal
erfaringsopsamling.

Vedr. LØFT er tilbagemeldingerne fra de pårørende, at de har stort udbytte af netværksmøderne, som synliggør, at der er flere om at støtte veteranen. De oplever en mærkbar positiv forandring og får en fælles viden om sagens status, samt hvad forventningerne er til det videre forløb. Det er ligeledes Veterancentret vurdering, at LØFT skaber positive forandringer i veteranernes liv og troen på, at deres situation kan ændres positivt. (Kilde: Rapport 2: Rehabilitering af de mest udsatte veteraner p. 21-22)


I Kalundborg kommune har Sikkerhedskonsulenterne uddannet et team i sikkerhedsplanlægning. Status efter det første år:

Ud af 17 børn har det for 9 børn været muligt at udarbejde en sikkerhedsplan i samarbejde med netværket. Børnene har undgået anbringelse, da man via netværket har formået at skabe den nødvendige sikkerhed omkring barnet.  

Derudover oplevede man, at forældrene, i de sikkerhedsplansprocesser hvor familien og netværket ikke kunne skabe den fornødne sikkerhed i hjemmet, i langt højere grad end forventet samarbejdede om en frivillig anbringelse uden for hjemmet.

Læs mere

Sikkerhedskonsulenterne - Samarbejde Om Sikkerhed
S​amarbejde Om Sikkerhed er et EU varemærkebeskyttet navn og logo