Sikkerhedskonsulenterne – Vi Samarbejder Om Sikkerhed

Sikkerhedskonsulenterne har fokus på at skabe sikkerhed, udvikling og trivsel for børn og familier i de allermest udsatte situationer. Vi ønsker at styrke relevante voksnes samarbejde omkring børnene og skabe positive og holdbare forandringer.

Sikkerhedskonsulenterne

Sikkerhedskonsulenterne tilbyder:

 • Løsningsfokuseret familie behandling
 • Marte Meo som en del af familie behandlingen.
 • Sikkerhedsplaner i familier med anbringelsestruede børn.
 • Børnefaglige undersøgelser med udgangspunkt i Samarbejde Om Sikkerhed.
 • Kurser og træning i at inddrage og arbejde med netværk.
 • Kurser og træning i børnesamtaler og forklaringer til børn.
 • Kurser og træning i Løsningsfokuseret metode.
 • Uddannelse til Marte Meo terapeut (Læs Mere)
 • Uddannelse og træning i Samarbejde Om Sikkerhed (SOS), som værktøj på området for udsatte børn.
 • Uddannelse og træning af særlige Sikkerhedsplansteams med fokus på at skabe sikkerhed i familier med anbringelsestruede børn.
 • Hjælp til implementering af metoderne i organisationen.

Vi Samarbejder Om Sikkerhed

Vi kalder vores metode Samarbejde Om Sikkerhed (SOS) og har anvendt den i en række kommuner og familier. På den baggrund har vi mange gode erfaringer, vi kan bringe i anvendelse ved et samarbejde.

Vores primære fokusområde er børn der vokser op i familier, hvor deres trivsel, udvikling og sikkerhed er truet, medmindre der hurtigt sker en forandring i familien.

Her på vores websted kan du læse mere om vores arbejde med familier, læreprocesser, kompetenceudvikling og implementering. Du er selvfølgelig også velkommen til at ringe og få en snak om hvordan et samarbejde kan se ud.

Charlotte Thykier

Michael Petersen

michael@sikkerhedskonsulenterne.dk
Tlf: 2098 9417

Forandringer i familier

I vores familiebehandling tilbyder vi en struktureret indsats for at få skabt vedvarende positive forandringer hos forældrene og styrke barnets sikkerhed, trivsel og udvikling.

Gravide og spædbørn

Vi tilbyder familiebehandlingsforløb i forbindelse med fødsel. Ved bekymring i forbindelse med fødsel eller som alternativ til anbringelse af nyfødte børn, iværksættes et intensivt behandlingsforløb med inddragelse af netværk og udvikling af kompetencer hos forældrene for dermed at skabe sikkerhed for barnet.

Anbringelsestruede børn

Sikkerhedsplaner i børnesager med anbringelsestruede børn. I de fleste tilfælde er det muligt at få forældre og netværk til at samarbejde om sikkerhed, så problemerne løses og barnet/børnene kan forblive i hjemmet eller hjemgives efter et kort ophold udenfor hjemmet.

Styrket samarbejde

Det kan være en stor belastning for børns trivsel at vokse op i konflikt. Vi arbejder med parterne rundt om barnet med henblik på at styrke samarbejdet omkring barnets udvikling og trivsel.

Vi har gode erfaringer med at hjælpe i en proces der kan genskabe tilliden og styrke samarbejdet omkring børnene, uanset om det er samarbejdet mellem forældre, skole- og forældre, eller mellem familie og kommune, der er kørt skævt.

Forandrende samtaler

Vi tilbyder forandrende samtaler, individuelt eller i grupper, med udgangspunkt i den løsningsfokuserede metode.

Vi hjælper med at skabe et klart billede af hvordan livet ser ud når forandringen er sket og hvad man allerede kan og gør, som kan være hjælpsomt i arbejdet med at skabe forandring.

Ofte hjælper samtalen med, at man får øje på hvad man kan gøre ift. at skabe den forandring i sit liv, som man ønsker. Det kan være alt fra styrker og ressourcer, til måder man mestrer svære livsvilkår på.

Vi holder samtaler med mennesker, der ønsker at håndtere udfordringer i arbejds- eller privatlivet.

Vi har haft forandrende samtaler med unge og voksne, der ville arbejde med deres angst, PTSD, rygning, misbrug, adfærd, konflikter, kostvaner, motivation mm.

Vi er ikke så optaget af, hvad man har med i bagagen. Vi er interesserede i, hvilken forandring man vil skabe og hjælpe med at få øje på de mestringsstrategier, ressourcer og kompetencer, som kan være med til at skabe forandringen.

Strukturen i vores samtale består som regel af 4 overordnede temaer.

 • Hvad er dit bedste håb for hvad der skal komme ud af samtalerne?
 • Hvordan ville livet se ud, hvis du vågnede i morgen og forandringen var sket?
 • Hvad er allerede til stede i dit liv, som du vil bevare og som du kan bygge på, i arbejdet med at skabe forandringen?
 • Hvad vil være tegn på, at du har bevæget dig mere i den retning du gerne vil?

Forandringer i organisationer

Med udgangspunkt i løsningsfokuseret metode (LØFT) og aktionslæring hjælper vi med at skabe forandring, læring og faglig udvikling i organisationer. Det kan være alt fra større implementerings- udviklingsprojekter over tid til tematiserede workshops og dagskurser.

Ring gerne og hør hvordan vi kan hjælpe med at styrke den faglige udvikling i din organisation.

Samarbejde Om Sikkerhed (SOS)

Samarbejde Om Sikkerhed (SOS) hjælper med at strukturere inddragelsen af barnet, den unge, forældrene og netværket i alle dele af sagsbehandlingen.

Forskningen peger på, at en tæt relation mellem sagsbehandlere og børn, unge og forældre i alle dele af sagsbehandlingen, øger kvaliteten. Når barnet, den unge og forældrene bliver inddraget, bliver de mere motiveret til samarbejde og forandring og indsatserne fungerer bedre.

Samarbejde Om Sikkerhed (SOS) er inspireret af de ideer, som ligger i de australske modeller Signs of Safety og Partnering for Safety, men bygger også på skandinavisk, europæisk og international forskning, herunder principper og begreber fra forskning om risiko og resiliens. 

Samarbejde Om Sikkerhed kan anvendes i den børnefaglige undersøgelse, i handleplaner, ved netværks- og opfølgningsmøder, ved børnesamtaler, familie samtaler og ved konfliktløsning.

Metoden sætter barnet og familien i centrum og gennem aktiv inddragelse styrker parternes motivation for at skabe forandring.

Løsningsfokuseret metode (LØFT)

Vi træner fagpersoner i anvendelse af den løsningsfokuserede metode, som udgangspunkt for forandringer. Vi har siden 2014 trænet socialrådgivere, sundhedsplejersker, pædagoger, psykologer, og andre fagfolk i metoden.

Børnesamtaler

Vi træner fagfolk i den svære samtale med udsatte børn. Med samtaleværktøjer og metoder, som sætter barnet i centrum for indsatsen, ønsker vi at styrke børnenes perspektiv og mulighed for at blive hørt.

Kurset “forklaringen til barnet” hjælper med at give børnene en ordentlig forklaring på hvad der “egentlig” skete, da de oplevede en traumatisk hændelse. Det kan være vold, overgreb, anbringelse, dødsfald eller andre voldsomme hændelser i børns liv.

Mange af de fagpersoner vi har trænet føler sig efter kurset, bedre klædt på til at give børn og familier en bedre forståelse af deres situation.

Inddragelse af netværk

Hvordan kan man inddrage familie og netværk på en måde, hvor de opfattes som kompetente og man fokuserer på deres unikke styrker og involverer dem i en problemløsende proces?

Hvordan får man aktiveret netværket rundt om barnet eller familien på en måde, hvor de får lyst til at bidrage aktivt?

Sikkerhedsplaner

Sikkerhedsplaner

Vi træner og uddanner medarbejdere i særlige sikkerhedsplansteams, hvor inddragelse af privat netværk skaber sikkerhed og trivsel for udsatte børn.

Vi har mere end 10 års praktisk erfaring i at skabe sikkerhed for børn, hvor vold, overgreb eller groft omsorgssvigt skaber usikre opvækstbetingelser. Vi træner og uddanner medarbejdere i særlige sikkerhedsplansteams, hvor inddragelse af privat netværk skaber sikkerhed og trivsel for udsatte børn.

Metoden i familier:

Vi arbejder med inddragelse af privat netværk og de betydningsfulde voksne, som er en del af barnets hverdagsliv. Sammen med de betydningsfulde voksne i barnets liv, hjælper vi med at skabe forandring og sikkerhed for barnet.

Vi sætter altid barnet i centrum og finder det vigtigt, både at lytte til barnets perspektiv og give barnet en forklaring på de oplevelser, som har betydning for vores tilstedeværelse i familien.

Vi arbejder ofte i familier, hvor kommunen har mistanke om, der bliver begået vold mod børn, overgreb mod børn eller barnet udsættes for groft omsorgssvigt. Gennem en involverende og inddragende proces, forsøger vi at ændre dynamikkerne i familien og afdækker om der kan skabes sikkerhed, udvikling og trivsel for barnet/børnene i familien.

I en stor del af de familier vi arbejder med er kommunen og familien uenige i alvorsgraden, bekymringen, eller om episoden overhovedet har fundet sted. Her hjælper vi parterne med at få et fælles billede af målet og skabe rammerne for fremtidig sikkerhed, udvikling og trivsel for børnene. Ved at styrke samarbejdet mellem kommune og familie, styrker vi også sikkerheden for barnet.

Sikkerhedsplaner Samarbejde Om Sikkerhed
Sikkerhedsplaner er en lovende praksis, som har vist sig at være særligt anvendelig i sager, hvor barnet er i risiko for alvorlige overgreb, vold, misbrug eller groft omsorgssvigt. Læs mere
I sikkerhedsplanlægning er formålet, at give familierne mulighed for at mestre deres situation på en måde, som er sikker for barnet.  Læs mere

Voksne skal blive langt bedre til at inddrage børnene og give dem nogle ordentlige forklaringer på voldsomme hændelser i deres liv. Læs mere
Marte Meo og Sikkerhedsplansarbejde
Marte Meo anvendes i familier hvor der f.eks. skal skabes sikkerhed for at barnet ikke bliver udsat for vold. Her er Marte Meo meget anvendeligt. Læs mere

Metoden i Organisationer:

Implementering af Samarbejde Om Sikkerhed
Hvordan en vellykket implementering af Samarbejde Om Sikkerhed, kan se ud i organisationer.
Samarbejde Om Sikkerhed
Skala workshoppen kan bidrage til at styrke teamets fokus på analyse i implementeringen af Samarbejde Om Sikkerhed.
Sikkerhedsplaner Samarbejde Om Sikkerhed
Metodeværkstedet tilbyder medarbejderne løbende praksisnær metodetræning og metodesupervision.

Samarbejde om Sikkerhed på Færøerne

Den 1-3 september 2021 besøgte vi Torshavn på Færøerne. 50 medarbejdere fra Barnaverndastovan var mødt op og vi havde fornøjelsen af at være sammen med nogle fagligt engagerede mennesker, som vi håber fik nogle gode, udviklende og lærerige dage. Vi nød at undervise i de skønne omgivelser på Hafnia hotel og selv om vi var på arbejde var der også tid til at få set lidt af den storslåede natur.

Evalueringer:

Sikkerhedskonsulenterne har samarbejdet med forsvarets Veterancenter om uddannelse i LØFT, herunder den løsningsfokuserede samtale, udarbejdelse af netværkscirkel, netværksmøder og sikkerhedsplan.

I Evalueringsrapport 2: Rehabilitering af de mest udsatte veteraner, beskrives indsaten som følger. “Målet er, at familierne gennem inddragelse og opbygning af netværk
oplever en aflastning og støttes i deres egne ressourcer til at blive mere selvbærende ift.
det offentlige system. Siden efteråret 2017 er 36 rådgivere og 7 brobyggere blevet undervist i LØFT med fokus på det netværksbaserede arbejde. Der blev i 2019 afholdt 7 netværksmøder med veteraner og deres pårørende. Brobyggerne arbejder forsat med at udbrede metoden og udbygge kompetencerne i Veterancentret, blandt andet gennem lokal
erfaringsopsamling.

Vedr. LØFT er tilbagemeldingerne fra de pårørende, at de har stort udbytte af netværksmøderne, som synliggør, at der er flere om at støtte veteranen. De oplever en mærkbar positiv forandring og får en fælles viden om sagens status, samt hvad forventningerne er til det videre forløb. Det er ligeledes Veterancentret vurdering, at LØFT skaber positive forandringer i veteranernes liv og troen på, at deres situation kan ændres positivt. (Kilde: Rapport 2: Rehabilitering af de mest udsatte veteraner p. 21-22)


I Kalundborg kommune har Sikkerhedskonsulenterne uddannet et team i sikkerhedsplanlægning. Status efter det første år:

Ud af 17 børn har det for 9 børn været muligt at udarbejde en sikkerhedsplan i samarbejde med netværket. Børnene har undgået anbringelse, da man via netværket har formået at skabe den nødvendige sikkerhed omkring barnet.  

Derudover oplevede man, at forældrene, i de sikkerhedsplansprocesser hvor familien og netværket ikke kunne skabe den fornødne sikkerhed i hjemmet, i langt højere grad end forventet samarbejdede om en frivillig anbringelse uden for hjemmet.

Læs mere

Sikkerhedskonsulenterne - Samarbejde Om Sikkerhed
S​amarbejde Om Sikkerhed er et EU varemærkebeskyttet navn og logo