Sikkerhedskonsulenterne anvender Løsningsfokuseret metode (LØFT), Samarbejde Om Sikkerhed (SOS) og Marte Meo til at skabe forandring for mennesker.

Vore primære fokusområde er børn der vokser op i familier, hvor deres trivsel, udvikling og sikkerhed er truet, medmindre der hurtigt sker en forandring i familien. Vi arbejder med inddragelse af privat netværk og de betydningsfulde voksne, som er en del af barnets hverdagsliv. Det er de voksne rundt om barnet, som har ansvaret for at skabe forandringen og sikkerheden for barnet. Derfor er vores vigtigste fokusområde at få alle betydningsfulde voksne omkring barnet til at Samarbejde Om Sikkerhed.

Sikkerhed, udvikling og trivsel

Når kommunen bliver opmærksom på, at et barn har været udsat for vold, overgreb eller groft omsorgssvigt, kan vores indsats i mange tilfælde lede til at familien får værktøjerne til at ændre adfærd og skabe sikkerhed, udvikling og trivsel i hjemmet, så barnet kan få en tryg og sikker opvækst.

Er du socialrådgiver, så læs mere om samarbejdet med os HER.

Er du forælder, så læs mere om samarbejdet med os HER

Vi inddrager barnet og alle omkring barnet i løsningen.
Vi hjælper familien med at skabe sikkerhed, udvikling og trivsel i hjemmet, så barnet kan få en tryg og sikker opvækst.

Barnet i centrum

Løsningsfokuseret metode og Samarbejde Om Sikkerhed
Voksne skal blive langt bedre til at inddrage børnene. Vi skal give dem nogle ordentlige ord og billed forklaringer på voldsomme hændelser i deres liv.

Lovende praksis

Løsningsfokuseret metode og Samarbejde Om Sikkerhed
Samarbejde Om Sikkerhed i familier med høj risiko (Sikkerhedsplaner) er af VIVE karakteriseret som en lovende praksis.

Implementering af metoden

Løsningsfokuseret metode og Samarbejde Om Sikkerhed
Et idekatalog af gode erfaringer, der kan bringes i anvendelse ved Implementering af metoden

Hvad er en sikkerhedsplan?

Taler vi egentlig om det samme når vi taler om sikkerhedsplaner? Eller er sikkerhedsplaner blevet et udvandet og misbrugt begreb?

Ekstern Artikel: Skrøbelige relationer – tidligere anbragtes fortællinger om familie.

Gennem en analyse af tidligere anbragte unges fortællinger om deres familieliv, peger artiklen på familiens betydning som bærende samfundsinstitution i hverdagslivet. For de fleste unge fremstår familierelationerne både til deres biologiske familie og til plejefamilien som præget af skrøbelighed, da de unge ofte har erfaring med, at relationerne ikke varer ved, når de bliver voksne. Læs artikel.

Netværksbaseret arbejde i forsvarets veterancenter

Siden efteråret 2017 har vi undervist 36 rådgivere og 7 brobyggere i LØFT med fokus på det netværksbaserede arbejde. Der blev i 2019 afholdt 7 netværksmøder med veteraner og deres pårørende. Tilbagemeldingerne fra de pårørende er, at de har stort udbytte af netværksmøderne, som synliggør, at der er flere om at støtte veteranen. De oplever en mærkbar positiv forandring og får en fælles viden om sagens status, samt hvad forventningerne er til det videre forløb. Det er ligeledes Veterancentret vurdering, at LØFT skaber positive forandringer i veteranernes liv og troen på, at deres situation kan ændres positivt. Kilde: Rapport 2: Rehabilitering af de mest udsatte veteraner

Vi har hen over sommeren 2020 været involveret i et par bogudgivelser.

Charlotte har sammen med Astrid Kring skrevet “Fortællingen til barnet” Bogen er et redskab for professionelle, der beskriver hvordan man skaber en god proces for børn, som har været udsat for meget store og voldsomme ting i deres liv, og som har behov for at få en alderssvarende, sammenhængende, visuel og forståelig fortælling om hvad, der egentlig skete. Bogen giver en introduktion til hvordan man på en simpel, meningsfuld og terapeutisk måde, i samarbejde med forældrene udarbejder en fælles forklaring. Og hvordan man rent praktisk kommer godt i gang med at tegne og fortælle, så processen munder ud i en illustreret tekst eller bog.

Bogen koster 160 kr. og kan bestilles hos charlotte@vibits.dk

Michael har sammen med Rikke Ludvigsen skrevet et kapitel i bogen “The Solution Focused Approach with Children and Young People” redigeret af Denise Yusuf.